Сайлаў комиссияларының ис ҳәрекетлери (қарарлары) ўстинен шағым етиў хаққында ислерди журитиў тартибиСайлаў туўрысындағы нызам ҳүжжетлерин бузған айыпкер шахслар белгиленген тәртипте жуўапкер болады. Сайлаў күни ҳәм даўыс бериў басланыўынан бир күн алдын жәмәәтшилик пикири сораўлары нәтийжелерин, сайлаў нәтийжелери прогнозларын, өткерилип атырған сайлаў менен байланыслы басқа тексериўлерди жәриялаў, сонын менен бирге ғалаба хабар қураллары, сондай ақ, Интернет тармағына жайластырыўы қадаған етиледи.

Сайлаў комиссиясына мүрәжәт етиўи шәрт болған жагдайлар белгиленген болып, бул даўыс бериўши пуқаралар дизиминдеги кәте яки надурыслықларға байланыслы мүрәжәтлер  болып есапланады. Участка сайлаў комиссиясы 24 саат ишинде бул мурәжәтти тексерип шыгыўы ҳәм қәте кемшиликлерди сапластырыўы ямаса мүрәжәт еткен шахсқа оның мүрәжәти не себептен тийкарсыз екенлигин түсиндирип бериўи шәрт. Мүрәжәт етиўши пуқара комиссия қарарынан наразы болса ҳәкимшилик судқа мүрәжат етиўи мүмкин.

Сайлаў комиссиялары қарарлары үстинен шағымлар кағыйда тийкаринда жуўапкер жайласқан аймақтағы ҳәкимшилик судларға бериледи. Орайлық сайлаў комиссиясы сондай ақ қоспа мәжилис қарарлары үстинен қарар қабыл етилгеннен кейин бес күн ишинде Өзбекстан Республикасы Олий судына шағым етиўи мүмкин.

Шахслардын бузылған ҳуқықлары қысқа мүддетлерде тиклеў арқалы, олардын Өзбекстан Республикасы Конституциясы менен кепиллигин тәминлеў мақсетинде, норматив ҳүжжетлеринде усы сыяқлы шағымларды көрип шығыў ушын ең қысқа мүддетлер белгиленген. Сайлаў комиссияларының ис-ҳәрекетлери (қарарлары) үстинен берилген шағым суд тәрепинен шағым берилген күннен баслап үш күннен кешиктирмей көрип шығылыўы, егер сайлаўға алты күннен кем ўақыт қалған болса, дәрҳәл көрип шығылыўы керек. Шағым суд тәрепинен арза бериўшини ҳәм сайлаў комиссиясының ўәкилин, сондай-ақ прокурорды, егер шағым арза бериўшиге емес, басқа пуқараға тийисли болса, сол шахстың қатнасында көрип шығылады. Бул шахслардың келмеўи исти көрип шығыўға тосқынлык қылмайды. Судтың Ҳал қылыў қарары шығарылыўы менен тийисли сайлаў комиссиясына ҳәм арза бериўшиге тапсырылады.

 

 

Нөкис районлар аралық ҳәкимшилик

суды судьясы Ж.Аймаганбетова