Ҳәким менен ушырасыўда 13 алтын, 3 гүмис медаллар ийелерине тапсырылды Устаз-бизге билим, илим сырларын үйреткен, өмиримиздеги ең әдиўли инсанлардың бири болса, ал, мектеп-муқаддес дәргай. 11 жыл даўамында усы орында билимимизди егеўлеймиз ҳәм келешек жолымызды таңлаймыз. Ана мектеп пенен оқыўшылардың хошласыў ўақты келип, әдеттегидей, пәнлерден айрықша баҳаларға оқыған, зейинли ҳәм белсенди мектеп питкериўшилери алтын ҳәм гүмис медалларға ийе болады.

 Бүгин Қанлыкөл районы “Жаслар орайы” имаратында, район ҳәкими Дәўлет Аяпбергенович Толыбаев жаслар менен ушырасып, 13 алтын ҳәм 3 гүмис медалларды ийелерине тапсырды. Ҳәким усы мүнәсибет пенен, алтын ҳәм гүмис медалларға мүнәсип көрилген мектеп оқыўшыларына үлкен пәлўазлар тилеп, ата-аналарына олардың нәтийжели билим алыўы ушын имканият ҳәм шараят жаратып бергенлиги ушын миннетдаршылық билдирип өтти.

Қанлыкөл районы ҳәкимлиги Мәлимлеме хызмети