Социаллық тармақларда тарқалған видеокөриниске рәсмий мүнәсибет Қанлыкѳл районы «Арзымбетқум» АПЖ турғыны Қалбазар Жалаловаға материаллық жәрдем бериў ҳәм турақ-жайында оңлаў жумысларын алып барыў бойынша пуқара Муратбай Аралбаев тәрепинен социаллық тармақ арқалы жәрияланған видеокѳриниске Қарақалпақстан Республикасы Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў министрлигиниң мәлимлеме хызмети тѳмендегише мүнәсибет билдиреди:

Қалбазар Жалалова 1945-жылы туўылған ҳәм ғаррылығы бойынша напақада. Қызы Бахыт Жалалова 1969-жылы туўылған, анасының бағыўшысы. Кем тәмийинленген шаңарақлар дизиминде турады. Бүгинги күнде оның турақ-жайында жәмийетшилик тийкарында оңлаў жумыслары (тѳбе, иш ҳәм сыртқы тәреплерин сыбаў) алып барылмақта.

Бәршеңиз жақсы билесиз мәмлекетимизде коронавирус инфекциясының тарқалыўына қарсы гүресиў ҳәм карантин дәўиринде халықтың жәрдемге мүтәж қатламын қоллап-қуўатлап, оларды азық-аўқат, дәри-дәрмақ ҳәм басқа зәрүр ѳнимлер менен тәмийинлеўге айрықша итибар қаратылды.

Сонлықтан, Қалбазар Жалаловаға оның ғаррылығы бойынша напақада ҳәм кем тәмийинленген шаңарақлар дизиминде туратуғынлығы есапқа алынып фермер Сатулла Абдуллаев тәрепинен ҳәм «Вақф» қайырқомлық жәмийетлик фонды есабынан азық-аўқат ѳнимлери жеткерип берилди.

Хабарыңыз бар «Гранд Фарм Трейд» ЖШЖ тәрепинен социаллық қоллап-қуўатлаўға мүтәжлерге материаллық жәрдем бериў мақсетинде 2 мың шаңараққа пластик карта арқалы 1 миллион сўмнан жәми 2 млрд сўм ѳткерип берилди. Бул дизимде Қанлыкѳл районынан киргизилген 90 ҳаял-қыздың ишинде Қалбазар Жалалованың да бар екенлигин айтып ѳтпекшимиз. Демек, оған бир миллион сўм муғдарында еки мәрте жәми еки миллион сўм пластик картасына ѳткерип берилген ҳалда әмелий жәрдем кѳрсетилди.

Буннан тысқары, байрам сәнелеринде аўыл пуқаралар жыйыны хызметкерлери тәрепинен Қ.Жалалованың ҳалынан хабар алынып, үй әтирапларын жабайы от-шѳплерден тазалаў, абаданластырыў сыяқлы ҳәрекетлер әмелге асырылди.

Видеокѳринисте сыбаў жумыслары тоқтап қалғанлығы айтып ѳтилген. Буған себеп, ѳткен айдағы жәмийетшилик тийкарында ислейтуғын жумысшылардың жумыс айы жуўмақланып, июль айында ислейтуғын жумысшылар менен алмасыў процеси болған. Мине ҳәзирги ўақытта турақ-жайды сыбаў жумыслары және даўам етпекте. Соның менен бирге, турақ-жайдың тѳбесин шиферлаў баслап жиберилди.

Қарақалпақстан Республикасы Мәҳәлле ҳәм шаңарақты

қоллап-қуўатлаў министрлигиниң мәлимлеме хызмети