Исеним телефонына исениўге болады(ма)? Бәршемизге мәлим, кейинги жылларда Ҳүрметли Президентимиз басшылығында мәмлекетимизде инсан мәплерин тәмийинлеў, халқымыз турмыс дәрежесин және де арттырыўға қаратылған системалы реформалар алып барылмақта. Бул процессте әсиресе, ҳаял-қызлардың жәмийеттеги орнын ҳәм абырайын жоқарылатыў, олардың ҳуқуқ ҳәм мәплерин тәмийинлеў мәселелерине айрықша итибар қаратылмақта.

 Биз усы мақаламыз арқалы елимиз ҳаял-қызларының түрли бағдардағы машқалаларын унмалы шешиўге жәрдемши болып турған «Коол орай» жумысы ҳәм 1211 исеним телефонына келип түскен мүрәжатлар шешимине тоқталып ѳтпекшимиз.

Бул бағдардағы жумыслардың барысы менен танысыў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў министрлиги, Қарақалпақстан Республикасы Кәсиплик аўқамлары шѳлкемлери бирлеспеси Кеңеси ўәкиллери Тақыятас, Хожели, Қанлыкѳл ҳәм Қоңырат районларында болды.

Зухра ҳәм Феруза Файзуллаевалар Тақыятас районындағы «Нурлы келешек» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жасап келмекте. Ата-анасынан ерте жетим қалған бул апалы-сиңлилер турақ-жайы авариялық жағдайда екенлигин айтып, оңлаў жумысларын алып барыўға материаллық шараяты жоқ екенлигин мәлим еткен.

Олардың бул мәселеси итибарға алынып район ҳәкимлиги, районлық Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлау бѳлими, абаданластырыў бѳлими тәрепинен үйренип шығылды ҳәм әмелий жәрдем берилди. Буннан тысқары, үй әтирапында абаданластырыў жумыслары да исленди.

Хожели районы турғыны Дурдана Пиримбетова 1952-жылы туўылған. Шаңарағындағы жағдай бираз қурамалы. Жасап атырған жайы авариялық жағдайда, 5 майып перзенти бар. Ол үй-жай мәселесинде әмелий жәрдем сорап мүрәжаат еткен пуқаралардың бири. Оның бул мәселеси де қысқа мүддет ишинде унамлы шешим тапты. Яғный, қурылысы жуўмақланған 2 сотихлы 10 турақ-жайдың биреўи Д.Пиримбетоваға берилди.

Усы районның «Әмиўдәрья» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жасайтуғын Элмира Урпетова да сабырлы ҳаяллардың бири. Оның 2016-жылы туўылған наўқас перзенти бар. Баласын емлетиў ушын барлық илажларды кѳрмекте. Бирақ нәтийже жоқ. Денсаўлығында ѳзгерис сезилмей атыр. Сондай-ақ, жақында күтилмеген себеплер менен турақ-жайы пүткиллей жанып кеткен. Тағдирдиң сынақларынан шаршаған ол 1211 исеним телефонына коңыраў етип, ѳз дәртин айтты. Оның бул мүрәжати кѳрип шығылды. Нәтийжеде, аймақтағы пайдаланылмай турған имаратта оңлаў жумыслары әмелге асырылып, оған пайдаланыўға тапсырылды. Жаңа үйге мүнәсип саўға ретинде тигиў машинасы да берилди.

- Аўҳалым жүдә аўыр болған. Себеби, үстимиздеги кийимимизден басқа ҳәмме затымыз жанып кетти. Бүгин мениң машқалам ўақтында үйренилип, жәрдем берилип атырғанынан қуўанышлыман. Енди балаларыма жақсы тәрбия берип, қолымдағы тигиўшилик ѳнеримди еле де раўажландыраман, – дейди Э.Урпетова.

Қанлыкѳл районындағы «Мәденият» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жасайтуғын Газимаш Душанова 2-топар майыбы. Ол ѳз турақ-жайында оңлаў жумысларын алып барыўда әмелий жәрдем сораған еди. Демек, бүгинги күнде бул жерде оңлаў жумыслары баслап жиберилди. Шаңарақ ийелериниң қуўанышы шексиз.

Қоңырат районындағы «Түркистан» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жасайтуғын Дилбар Таҳирова да турақ-жайын оңлап бериў бойынша жәрдемге мүтәж еди. Оның шараят ҳәм имканиятлары есапқа алынып мүражат унамлы шешимин тапты.

Машқаланы итибарсыз қалдырыўды ѳзлерине еп кѳрмейтуғын, ҳәр бир мүрәжаттың унамлы шешимин табыўды ең әҳмийетли мәселе деп есаплайтуғын жоқарыда келтирилген районлардың ҳәкимлеринен халық та разы болмақта.

Шаңарағы тыныш болған ҳаял ғана ѳмирден разы болады. Дурыс, ѳмир тәшўишсиз болмайды. Бирақ, оларды қыйнап атырған машқалалар аз болса ҳәм мәселелер ѳз ўақтында шешимин тапса ҳәр бир пуқараның кеўлинде миннетдаршылық сезимлери пайда болады.

 

Қарақалпақстан Республикасы Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў министрлигиниң мәлимлеме хызмети