Қанлыкөл районы ҳәкимлигиниң рәсмий жуўабы Социаллық тармақларда Қанлыкөл районы Қосжап аўыл пуқаралар жыйыны турғыны, «Женисбек Жарасбек» фермер хожалығы баслығы Матикова Генжегүлдиң район ҳәкимлигиниң қарарларына наразылығы сәўлеленген видеокөринислер тарқалды. Усы видеокөриниске район ҳәкимлиги төмендегише жуўап береди.

Қанлыкөл районы ҳәкиминиң 2019-жыл 30-январь күнги арнаўлы қарары менен пуқара Матикова Генжегүл Туркбенбаевнаға Қосжап АПЖ аймағынан «Женисбек Жарасбек» фермер хожалығын шөлкемлестириў ушын егислик жер майданлары  ажыратылып берилген.

Фермер хожалығы жөнелиси бойынша пахта-ғәллешилик ҳәм аўыл хожалығы өнимлерин жетистириўге қанигелескен болыўына қарамай, фермер хожалығы егислик жерлерден район ҳәкиминиң тийисли қарары менен белгиленген азықлық ҳәм азық-аўқатлық егинлерди екпестен, усы қарарлардан тысқары салы егинин көп егип, кейинги жылларда суў ресурсларынын жылдан жылға турақлы муғдарда, Әмиўдарья сағаларына келип түспеўи нәтийжесинде аўыл хожалығы егинлерин жетистириў ушын шор жуўыў ҳәм аўыл хожалығы егинлерин вегетация дәўиринде суўғарыў дәўиринде фермер хожалықлары ҳәм үй қаптал тамарқа жерлерге суўды алып барыў бир қанша қыйыншылыкларды туўдырмакта. Қаракалпакстан Республикасы Суў хожалығы министрлиги жамәәти районымызға белгиленген суў лимитин керекли муғдарда жеткерип бериў илажларын көрмекте, тилекке қарсы, фермер хожалығы тәрепинен суўдың белгиленген лимитинен 2,3 мәртебе көп муғдарда суўды салы майданларына алып, көпшилик фермер хожалықларына суўдын жетип барыўына тосқынлық қылып, тәбийий ресурс болған суўдың лимитинен тысқары артықша пайдаланып, суўдың ысырап болыўына жол қойылып келинген.                                                   

Район ҳәкиминиң қарары менен фермер хожалығына 2020-жыл өними ушын 5 гектар майданға пахта жайластырылып, фермер хожалығы усы күнге шекем жерлери таяр болыўына қарамастан, 2020-жыл 3-май күнине шекем (шигит егиў оптимал мүддет ҳәм егис графиги 10-апрельден-25-апрель аралығында) бирде-бир гектар майданға шигит егилмеген. 

Жоқарыдағыларды инабатқа алып, Халық депутатлары Қанлыкөл районлық Кеңесинен «Жеңисбек Жарасбек» фермер хожалығына белгиленген нызам шеңберинде 2020-жыл 4-май күни №42/06 санлы районлық Кеңестиң қарары менен ижараға берилген жер майданларын толығы менен ҳәкимият захира жер қоры есабына қайтарып алынып, дүзилген жер ижара шәртнамасын бир тәреплеме (район ҳәкимлиги менен дүзилген) бийкар етилди. 

Сондай-ақ, 2020-жыл өними ушын мәмлекетке ғәлле сатыў контракация шәртнамасында көрсетилген 34,3 тн ғәлле өнимнен бир кг.да ғәлле мәмлекет қырманына тапсырылмаған.   

«Жеңисбек Жарасбек» фермер хожалығы баслығы Г.Матиковаға, Халық депутатлары Қанлыкөл районлық Кеңесиниң қарарынан наразы болған жағдайда, жоқары турыўшы органларға яки судқа мүрәжат етиўге ҳақлы екенлиги түсиндирилди.

Қанлыкөл районы ҳәкимлиги

Аўыл хожалығы бөлими