Ҳуқықбузарлық ислеген 4 шахс ҳәкимшилик бақлаўға алынды «Соңғы пушайман - ɵзиңе душпан» деген даналық сɵз бар халқымызда. Ислеп атырған ҳəрекетлериниң ақырын ойламайтуғын инсанлар, тилекке қарсы арамызда ушырасып турады. Нызамға қайшы келетуғын ис-ҳəрекетлер ислегенлиги ушын А.Ж, Т.Е, П.А ҳәм К.С лар алдын жүдə аўыр жынаят ислеп судланланғанынан ҳәм алып барылған профилактикалық жумысларға қарамастан, ѳзине тийисли жуўмақ шығармай дүзелиў жолына түспестен бир неше мәрте ҳуқықбузарлықлар ислеп жәриймаға тартылып нызам талапларын орынлмастан келген.

 Өзбекстан Республикасының 2019-жыл 2-апрельдеги «Жазаны орынлаў колонияларынан босатылған айырым тайпадағы шахслар үстинен ҳәкимшилик бақлаў орнатыў хаққында»ғы Нызамының 6-статьясында усы Нызамның 8-статьясының биринши бөлиминде нәзерде тутылған тийкарлар бар болған жағдайда аўыр яки жүдə аўыр жынаятлар ислегенлик ушын еркинен айырыў жазасына ҳүким етилген шахсларға суд тәрепинен ҳәкимшилик бақлаў орнатылатуғынлығы, 8-статьясының 1-бөлиминде жазаны орынлаў мəкемелеринен азат етилген шахсларға судланғанлық ҳалатының тамамланыўы яки судланғанлықтың алып тасланыўы мүддетлери шеңберинде Ишки ислер органының баслығы тәрепинен усы шахслар жазаны орынлаў мəкемелеринен азат етилгенинен кейин, бир жылдың ишинде еки яки оннан көбирек ҳәкимшилик ҳуқықбузарлықларды ислегенлигинен дәлалат бериўши материаллар тийкарында таярланған усынысы менен ҳәкимшилик бақлаў орнатылатуғынлығы көрсетилген.

 Суд, ис материалларын ҳәр тәреплеме үйренип шығып, ИИБ профилактика инспекторының ҳәм прокурордың пикирлерин, судланған шахслардыӊ көрсетпелерин тыӊлап, судланған А.Ж, Т.Е, П.А ҳәм К.С лардыӊ ис ҳәрекетлерине баҳа бере отырып, алдын жүдə аўыр жынаят ислеп еркинен айырыў жазасына судланғанынан өзине тийисли жуўмақ шығармағанлығын, оның дүзелиў жолына түспегенлигин, бир неше мәрте ескертиўлерге қарамастан тәкирар ҳәкимшилик ҳуқықбузарлық ислегенлигин есапқа алып ҳәм келешекте оның қайтадан жынаят ислеўиниң алдын алыў, жәмийетке көнигип кеткенше оған жеке тәртипте профилактикалық тәсир көрсетиў мақсетинде, ҳәкимшилик бақлаўға алынды.

Е.Абибуллаев,

Жынаят ислери бойынша

Қанлыкѳл район суды баслығы.