КАРАНТИН ҚАҒЫЙДАЛАРЫ БОСАСТЫРЫЛҒАНЫ АДАМЛАРДЫ АРҚАЙЫНЛЫҚҚА ЕМЕС, СЕРГЕКЛИККЕ ШАҚЫРЫЎЫ ТИЙИС!  Ҳәммемизге белгили, бүгинги күнде COVID-19 вирусы дерлик барлық мәмлекетлерге тарқалды. Статистикаға сүйенетуғын болсақ, ҳәзир дүнья бойлап бул вирус пенен кеселленгенлер саны 27 миллион 700 мыңнан асты. Пандемияның дәслепки басқышларында кеселленгенлер саны 100 мыңға жетиўи ушын бир ҳәпте керек болатуғын еди. Ҳәзир бул сан саатлар ишинде келип шықпақта. 

 Карантин қағыйдаларының босастырылыўы, бир қатар искерлик түрлерине рухсат берилиўи, сондай-ақ, мектеплерде жаңа оқыў жылының басланыўы мүнәсибети менен халық арасында өзара байланыстың көбейиўи, өз гезегинде, коронавирус қәўипин де көбейтеди.

 Бүгинлиги карантин босастырылды деп базар ҳәм басқа жәмийетлик орынларда көпшилик пуқаралардың бийпәрўалық, итибарсызлық пенен өзара аралық сақлаў ҳәм нықап тағыў тәртиплерин қопаллық пенен бузыў жағдайлары көбейип баратырғаны жүдә қәўетерли. 

Улыўмалық аўқатланыў объектлери, тамаша ҳәм мәдений-кеўил көтериўши объектлер, мешитлер, сондай-ақ, парк ҳәм дем алыў бағларындағы аттракционлар искерлигине қатаң карантин талаплары тийкарында рухсат берилди. Соның ишинде, ҳәр бир пуқара медициналық нықапта болыўы, өз ара 2 метрлик аралықты тәмийинлеў, сондай-ақ, объекттеги үскенелерди турақлы дезинфекциялаў, ҳаўа айланыў системасын зыянсызландырыў сыяқлы қатаң белгиленген санитария-гигиена талапларына әмел етиўи тийис.

Еле еми табылмаған, кейин қандай асқыныўлар қалдырыўы, жуқтырылғаннан кейин және қайталанбаўы гүман астында болған, алдында пүткил дүнья медицинасы әззи болып турған кеселликке қарсы бирден бир нәтийжели илаж есапланған санитария қағыйдаларына әмел етпеў, медицина нықапларын тақпаў ушын адам қаншелли бийпәрўа болыўы керек?!

 Карантин илажлары босастырылғаны адамларды арқайынлыққа емес, керисинше, сергекликке шақырыўы тийис. Себеби енди үйде, жумыста, көшеде, базарда басқа адамлар менен көбирек байланыс болады. Алдымызда кеселликлер көбейетуғын салқын гүз ҳәм қыраўлы қыс күнлери жақынласып киятыр. Бул болса ҳәрбир адамға үлкен жуўапкершилик жүклейди.
Дүнья тәжирийбесинде көринип атыр, ҳәрқандай шеклеўге қарағанда, адамлар арасындағы карантин мәденияты коронавирустың алдын алыўда нәтийжелирек болып қалмақта. Мысалы, 33 миллионға жақын халқы болған Малайзияда август айында кеселлениў ҳалаты 355 адамды қураған болса, сентябрьдиң дәслепки ҳәптеси даўамында бары-жоғы 37 адамды қураған, болғаны. Бунда халықтың саналы тәризде ҳүкимет ҳәм шыпакерлердиң усынысларын сөзсиз орынлаўы үлкен орын ийелеп атыр. Оларда карантин тамам болғанына қарамастан жәмийетлик орынларда еле де аралықты сақлаў, нықап тағыў, мақсетсиз көшеге шықпаў, үлкен илажлар өткермеў әдетке айланды.

 Ҳүрметли ўатанласлар! Президентимиздиң айтып өткениндей, буннан кейин пандемия шараятында жасаўға, мийнет етиўге үйрениўимиз шәрт. Бүгинлиги өз денсаўлығыңызды сақлаўыңыз, ең дәслеп, өзиңиз, кейин медицина хызметкерлери ҳәм мәмлекетимиз ушын ислеген ең үлкен хызметиңиз есапланады. 

Ойланып ҳәрекет етиң, өмириңизге, ҳәр күниңизге мазмун берип турған жақын инсанларыңыздың денсаўлығы да сизиң қолыңызда!

Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги Мәлимлеме хызмети