«Қанлыкөл илҳамлары» китабының презентациясыӨзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 12-январь күнги «Китап өнимлерин баспадан шығарыў ҳәм тарқатыў системасын раўажландырыў, китап оқыў ҳәм китапқумарлық мәдениятын асырыў ҳаққында»ғы бийлиги тийкарында алып барылып атырған илажлар шеңберинде, Қанлыкөл районы санаат транспорт кәсип-өнер колледжинде, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамының Қанлыкөл районы бойынша координаторы, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамы жанындағы Поэзия Кеңеси баслығының орынбасары, «Нөкис Пединституты» газетасының жуўаплы хаткери Абдиқадир Қайпов қатнасында «Қанлыкөл илҳамлары» поэзиялық топламының презентациясы болып өтти.

«Қанлыкөл илҳамлары» поэзиялық топламында Қанлыкөл районы Мәлимлеме ресурс орайы жанынан шөлкемлестирилген «Жас дөретиўшилер» дөгереги жас қәлемкешлериниң меҳир мириўбет, дослық, китап, Ана Ўатанға муҳаббат, тәбият, қоршаған орталық ҳәмде меҳрибан ата-аналарына арнап жазылған қосықлары жәмленип, А.Қайпов тәрепинен жыйналып, баспадан шығарылған.

Сондай-ақ, жаслар арасында әдебиятымыз ҳәм мәдениятымыздың уллы тулғаларының шығармалары, дөретиўшилик мийнетлери менен таныстырыў, олардың санасында миллий урп-әдет ҳәм қәдириятларымызға болған ҳүрмет, итибар сезимлерин кушейтиў ҳәм умытылып баратырған бай руўхый мийрасларымызды угит-нәсиятлаў, жасларды китап пенен дос болыўға сондай-ақ, қарақалпақ, туўысқан халықлар ҳәм жәҳән әдебияты дөретиўшилигине болған итибарын асырыў менен бирге қосық жазыў сырлары  бойынша пикирлести.

Буннан тысқары, шайыр А.Қайпов тәрепинен китаптың кейинги топламлары даўам ететуғынлығы, арамызда қәбийлетли оқыўшыларды,  жас дөретиўшилерди қоллап-қуўатлаў, олар арасында китап сүйиўшилик мәдениятын асырыў, әдебият тараўына ҳәм миллий мәдениятымыз бенен Ана Ўатанымызға садықлық руўхында тәрбиялаў, олардың дөретиўшилик талантын, қәбийлетин дурыс бағдарлап, жүзеге шығарыўға биргеликте ҳәрекет етиўге шақырып, жас қәлемкешлер тәрепинен жазылған қосықларға унамлы баҳалар берилди.

Топламға пикир билдирген Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лаўреаты Жийенбай Избасқанов, жуўаплы редактор-филология илимлериниң кандидаты Саодат Шынназарова.