Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикалық газета - журналларына ҳәм «Қанлыкөл хабарлары» газетасына 2019-жыл ушын ЖАЗЫЛЫЎҒА ШАҚЫРАМЫЗБизиң ҳәр биримиз күн сайын, жыл сайын жаңаланып атырған дәўир жаңалықларынан, өзгерислеринен, турмыс жетискенликлеринен хабардар болып, олардан руўхый азық алып жасаўда республикалық газета-журналлар айрықша орын тутады.

Әтирапымыздағы болып атырған қубылыслар менен турмыстың ойы-қырын газета ҳәм журналлар арқалы билип ҳәм үйренип сабақлар аламыз, сол арқалы өмирди үйренемиз, заманнан кейин қалып қоймаўға ҳәрекет етемиз. Сонлықтан да руўхый байлығымыз болған газета-журналларды үзликсиз оқып барсақ ғана руўхый жақтан жетилисип жасай аламыз.

Республикамыз турмысының айнасы есапланған газета ҳәм журналларға 2019-жыл ушын жазылыў мапазы «Қарақалпақ почтасы»ның районлық бөлимлеринде қызғын даўам еттирилмекте.

Келеси жылы газета-журналлар арқалы  шаңарағыңыз ҳәм ҳәр бириңиздиң руўхый азық алыўыңыз ушын үзликсиз түрде тәмийинлениўин қәлесеңиз, Республикалық газета ҳәм журналларымызға жазылыўға шақырамыз.

Канлыкөл районы «Қанлыкөл хабарлары» редакциясы ағзалары, газетамыздың сапалы болып шығыўы, бос ўақтыңыздың мазмунлы өтиўи ушын қызықлы хабарлар, пайдалы мәсләҳәтлер, юмор-сатиралық жанрдағы гүрриңлер, «Кеўил ашар қатарлар» менен байытып барыўға ҳәрекет етемиз.

«Қанлыкөл хабарлары» газетасы ушын жазылыў баҳасы төмендегише:

 Бир жылға:  Жеке пуқаралар ушын –127 680 сўм.

                     Мекеме ҳәм шөлкемлер ушын – 140 450 сўм.

 Алты айға:   Жеке пуқаралар ушын -  63 860 сўм.

                     Мекеме ҳәм шөлкемлер ушын – 70 230 сўм.