Мәмлекетлик мәжбүрий төлемлерӨзбекстан Республикасы Салық кодексиниң 34-cтатьясына муўапық, салық төлеўшилер, салықлар ҳәм бас­қа мәжбүрий төлемлерди өз ўақтында әмелге асырыў ҳәр бир тутыныўшының әҳмийетли мәжбүриятлардан саналады.

Мәмлекетлик төлемлерди төлеў мүддетлери бузылған жағдайда, салық кодексиниң 120-статьясы тийкарында өткерип жиберилген ҳәр бир күн ушын 0,033 процент муғдарында пеня есапланыўы, бирақ, пеня муғдары тийисли салықлар, мәжбүрий төлемлер бойынша қарыз суммасынан асып кетпеген жағдайда болады.

Исбилерменлик субъектлери салық төлеўши есапланады, сол себепли өз ўақтында еркли түрде салықлар бюджет ҳәм бюджеттен тыс­қары қорларға мәжбүрий төлемлерди төлеп барыўға миннетли есапланып, исбилерменлик субъекти бул миннетин орынламаса салық уйымы тәрепинен салық қарыздарлығын мәжбүрий өндириў илажлары көриледи.

Буларға төмендегилер киреди:

- салық қарызын салық төлеўшиниң банктеги есап бетлеринен сөзсиз өндириў;

- өндириўди салық төлеўшиге оның дебиторлары өткизиўи лазым болған сўммаларға қаратыў;

- өндириўди салық төлеўшиниң мүлкине қаратады.

Салық кодексиниң 65-статьясына муўапық, өндириўди салық төлеўшиниң мүлкине қаратыў арқалы өндириў, мәмлекетлик салық хызмети уйымының даўа арзасы тийкарында суд тәртибинде әмелге асырылады.

Салық миннетлемеси бойынша улыўма даўа мүддетине узайттырыл­ған даўа мүддети бес жыл деп белгиленген. Мәмлекетлик салық хызмет органы салық дәўири тамамланғаннан кейин бес жыл ишинде салықлар ҳәм басқа мәжбүрий төлемлерди есаплаўы яки олардың есапланған суммасын қайта көрип шығыўы мүмкин.

Салық қарызын салық төлеўшиниң мүлкинен өндириў бойынша даўа арзалар мәмлекет пайдасына берилген даўа арзалар есапланады, ҳәр бир салық төлеўшиниң миннетлемеси салықларды өз ўақтында төлеп барыў менен мәмлекет бюджетин беккемлеўге үлес қосқан есапланады.