Билип қойған жақсы рубрикасынан- Арахис писте есапланбайды, ол жерде өскенлиги себепли лобия шаңарағына киреди.

- Тоты ҳәм қоян артына қарамастан, арқасында не барлығын анық көре алады.

- Дүньядағы ең ҳаўасы патасланған мәмлекет – Қытай есапланады.

- Сатурнның тәбиий жолдасы өлшеми 400 кмли Минас болып, сыртқы көринисинен үлкен голф тобын ядқа салады.

- Қызыл китапқа киргизилген аққуслар жабайы табиятта 20-25 жыл өмир көреди.

- Алымлардың есабына қарағанда, океан түбинде жәми 20 млн тонна сап таза алтын бар. Жер жүзи халқы усы күнге шекем тек ғана 161 тонна алтынды қазып алыўға үлгерген.

- Африкада 40 адамнан 1 адамда уялы телефон бар.

- Сатурн халқасы-бир неше миллиметрден онлаған км шекем болған млрд бөлеклерден ибарат болып, олар тийкарынан муз бөлеклеринен ибарат.