Бабур улыўма армиялық жаслар нәзериндеҚанлыкөл Педагогика колледжинде З.М. Бабурдың туўылған күниниң 536 жыллығына бағышланған әдебий кеше өткерилди.

Кешеде, шайыр ҳәм мәмлекетлик ғайраткер Заҳириддин Муҳаммед Бабур ҳәм оның дөретиўшилиги ҳәмде 50 патшалық өмирин сөз етиўши «Бабурнама» дәстанының мазмунын сөз етиўген баянатлар тыңланды.

Баянатларда, «Бабур мырза халқымыздың уллы перзенти. Әдебият, илим, ағартыўшылық көз қарасынан ол еле жасамақта. Өзлигимизди аңлап, уллы тарийхымызды жасларға түсиндирсек, илимди ҳәм ағартыўшылықты раўажландырсақ, ҳеш қашан кем болмаймыз» деген Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен берилген  тәрийп сөзлериниң мазмунына тоқталды.

Сондай-ақ, кеше даўамында, оқыўшы жаслар тәрепинен М.Бабур ғәззеллеринен айтысып, шайыр заманы сәўлеленген шығармаларынан таярланған сахналық көринислер қойып берилди.

Буннан тысқары, илаж шеңберинде, оқыўшы жаслар арасында «Бабур улыўма армиялық жаслар нәзеринде» темасында шығармалар таңлаўы шөлкемлестирилип, анықланған жеңимпазлары «Ҳүрмет жарлық»лары менен сыйлықланды.

Бул илажлардың өткерилиўи, оқыўшы жаслардың уллы алымларымыз ислеринен өрнек алып, келешек әўладларға қалатуғын дөретиўшилик ислерди бүгиннен анық мақсетлер қойып, олар негизинде әмелге асырыўына беккем тийкар болады.