Билип қойған жақсы 

-«Шегиўди таслаўдың аңсат жоллары» дөретпеси авторы – Аллен Карр өкпе ракинен қайтыс болған.

-Ҳаяллар денесинде еркеклерден гөре көбирек алтын болады.

-Жаўын қуртларының 5 жүреги болады.

-Егерде акула шалқасына жатса сол ўақытта кома ҳалатына түседи.

-Coca-Cola, кока жапырақлары ҳәм кола пистелеринен исленетуғын болып, ол Фармасавт Жон Рембертон тәрепинен нерв кеселликлери ушын дәри сыпатында патентленген ҳәм дәриханаларда сатылған.

-Ресторанлардағы сатылатуғын винолардың 55 пайызы қызыл вино есапланады.

-Инсан өлими аш жүргенлигинен көре, уйықламағанынан тезирек жүз береди.

-Белгили сүўретши Леонарда Давинчи Монна Лизаның ләблерин дерлик 12 жыл даўамында сызып болған.

-Порсық 10 см қалыңлықтағы жуўан теректи еки минутда кемирип, үзип таслаўы мүмкин.

-Калибри қусы арқағада уша алады.

-Японияда кийиклер үй ҳайўаны есапланады.