Шайырлар оқыўшылар мененҚанлыкөл районы «Бостан» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы районлық халық билимлендириў бөлимине қараслы 8-санлы улыўма билим бериў мектебинде  «Мен оқыған мектебиме китап саўға етемен» акциясы шеңберинде «Мектебим алтын уям» атамасында ушырасыў кешеси болып өтти.

Ушырасыў даўамында, Мәмлекетимиз Президентиниң басламасы менен елимизде әсиресе жаслар арасында китап оқыў мәдениятын жетилистириў ҳәм оны ҳәр тәреплеме беккемлеў бағдарында әмелге асырылып атырған ҳәрекетлер, бүгинги күнде жаслардың руўхый ғәзийнесиниң жәнеде жақсылықлар менен толысыўына өз тәсирин тийгизбекте. Районнан жетилисип шыққан бир қатар белсенди алым ҳәм илимпазлар, мәкеме ҳәм кәрхана қәнигелери, басқаларға үлги болып өзлери оқып билим алған ана мектебине китаплар саўға етиў ислери шөлкемлестирилип, мектеп оқыў ханаларында бир ўақытлары оқып билим алып, ҳәзирги күнде усы алған билимлери менен турмыстың түрли тараўларында мийнет ислеп атырған мектеп қарлығашлары өзлери оқып билим алған ана мектебине саўғалар менен қәдем тасламақта.

Әлбетте, шайырлар менен жазыўшылар ана мектеп, туўылған жер, ана тәбияты жырланған, мийманлар авторлығындағы китапларда үлкен философиялық мәниге ийе анық сюжжетлерге қурылған, усы аймақтың мәртлигин, мәңгилигин көрсетиўши анық жоллар ҳәм фактлер жәмленген. Бул китапларды оқыған жаслар келген мийманларға миннетдаршылықларын билдирип, поэзия майданының  еледе кеңейиўи жолында исленип атырған жумыслар менен кеңнен пикирлер алысты.

Оқыўшы жаслар өзлери оқыған китаплардан үзиндилир келтирип, мектеп ҳәўескерлер дөгереги оқыўшылары өзлериниң қосықларын инәм етти ҳәм мийманлар авторлығындағы китаплар мазмуны бойынша сораўларына жуўаплар алды.

Илажда  Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамы ағзасы, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамы жанындағы Поэзия Кеңеси баслығының орынбасары  Абдиқәдир Қайпов өз устазы Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлық ийеси Жийенбай Избасқанов пенен биргеликте мектеп жаслары менен сәўбетлесип, өзлери авторлығындағы китапларын саўға етти.

Акция шеңберинде илажлар районның басқада орынларында даўам етпекте.