«Қарақалпақ фольклортаныў илиминиң көрнекли ўәкили» атамасында әнжуман 

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм Орта арнаўлы билимлендириў ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Билимлендириў министрлиги, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамы басламасы менен Қанлыкөл районы 19-санлы Балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде Жазыўшылар аўқамының ағзасы, Филология илимлериниң докторы, профессор Қабыл Мақсетовтың туўылған күниниң 90 жыллығы мүнәсибети менен «Қарақалпақ фольклортаныў илиминиң көрнекли ўәкили» атамасында илимий-әдебий әнжуман болып өтти.

Әнжуман даўамында, «Қ.Мақсетовтың илимий-дөретиўшилик жумыслары» темасында Ж.Хошниязовтың ҳәмде «Қ.Мақсетов ҳәм қарақалпақ фольклорының киши жанрлары» темасында С.Әмирланның баянатлары тыңланып, Қ.Мақсетовтың шәкиртлери, ул-қызлары тәрепинен профессордың дөретиўшилиги менен өмири, ушырасыўларынан еске түсирди, фольклорист ҳәм әдебиятшы алымның қарақалпақ мийрасларын жыйнаў ҳәм жәриялаўда мийнетлери, алып барған жумыслары бойынша мағлыўматлар берилди.

 Буннан кейин, районлық мәденият тараўы хызметкерлериниң концерт бағдарламасы менен даўам етти.

 Әнжуманда, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамы баслығы К.Каримов, Филология илимлериниң докторы Ж.Хошниязов, Жазыўшылар аўқамының ағзасы, фольклортаныўшы илимпаз С.Әмирлан, алымның шәкиртлери менен ул-қызлары қатнасты.