7-«Арал» сайлаӯ округинен Олий Мажлис Нызамшылық палатасы депутатлығына талабан Б.Аралбаева, район халқы менен ушырасты  Бүгин 19-санлы Балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектебинде, 7- «Арал» сайлаӯ округинен Олий Мажлис Нызамшылық палатасы депутатлығына, Исбилерменлер Ҳәрекети-Өзбекстан Либерал демократиялық партиясынан талабан Аралбаева Бибижан Қуралбаевна, сайлаӯшыларды өз платформасында илгери сүрилген мәселелер менен жақыннан таныстырды.

  Бибижан Аралбаева төмендеги ӯазыйпаларды әмелге асырыӯды мақсет еткенлигин келтирип өтти.

1. Халықтыӊ, жаслардыӊ ҳәм ҳаял-қызлардыӊ интеллектуал раӯажланыӯ рейтингин көтериӯ.     Буныӊ ушын:

-жоқары оқыӯ орынларына қабыл квоталар санын көбейтиӯ ҳәм жаӊа жоқары оқыӯ орынларын    ашыӯ;

 -жаслардыӊ 50 пайызыныӊ жоқары мағлыӯматлы болыӯына имканият жаратыӯ;

-аралықтан турып, заманагөй жоқары билим бериӯди жедел раӯажландырыӯға қаратылған     илажларды әмелге асырыӯ;

2. Өзбекстанды дүньяныӊ «нызам үстинлиги индекси» жоқары дәрежели 30        мәмлекетлердиӊ қатарына кириӯин тәмийинлеӯ, ҳалықтыӊ ғәрезсиз ҳәм әдил суд ҳәкимятына исенимин асырыӯ. Буныӊ ушын:

-адвокатлар палатасыныӊ ғәрезсизлигин әмелде тәмийинлеӯ, оныӊ жанында Адвокатлар академиясын шөлкемлестириӯ, адвокат статусын алыӯ ушын белгиленген стажировка мүддети бойынша талапты бийкарлаӯ, әдиллик органыныӊ адвокатура тараӯына араласыӯын сапластырыӯ;

3. Социаллық қорғаӯды күшейтиӯ, бәнтликти  тәмийинлеӯ ҳәм халықтыӊ сатып алыӯ қуӯатлылығын асырыӯ илажларын көриӯ. Буныӊ ушын:

-жас шаӊарақларды социаллық қоллап-куӯатлаӯ, оларға узақ мүддетли жеӊиллетилген кредитлер ажыратыӯ бойынша нызамшылықты және де жетилистириӯ;

-мәмлекетте «тутыныӯшы себети», «тиришилик ушын еӊ кем муғдар» түсиниклерин әмелге енгизиӯ ҳәм усы тийкарда, халықтыӊ социаллық қорғалыӯын күшейтиӯ, азық-аӯқат қәӯипсизлигин тәмийинлеӯ;

-медициналық хызмет көрсетиӯ дәрежесин көтериӯ ҳәм дәри-дәрмақ препаратлары баҳаларын муӯапықластырыӯ;

4. Арал апатшылығынан жәбир көрген халықтыӊ турмыс дәрежесин жақсылаӯ; Буныӊ ушын:

-жасларды кеӊ исбилерменликке қамтыӯ арқалы, жаӊа жумыс орынларын жаратыӯ ҳәм мийнет миграциясын кемейтиӯ;

-тазаланған ишимлик суӯ менен толық тәмийинлеӯ илажларын әмелге асырыӯ;

-халықтыӊ, әсиресе, жаслар арасында саламат турмыс тәризин қәлиплсетириӯ;

-Арал экологиялық системасы ҳәм биологиялық өзгешелигин сақлаӯ, өсимлик ҳәм ҳайӯанат дүньясын қорғаӯ;

-Халықтыӊ генофондын ҳәм ден-саӯлығын беккемлеӯ бойынша илажларды әмелге асырыӯ;

5. Туризмди раӯажландырыӯ. Буныӊ ушын:

-Бозатаӯ, Мойнақ, Қанлыкөл, Қоӊырат ҳәм Шоманай районларында туризмниӊ барлық формаларын енгизиӯ ҳәм шөлкемлестириӯ, сыяқлы мақсетлерин, кеӊ жәмийетшиликке таныстырды.

Сондай-ақ, Б.Аралбаеваныӊ исенимли ӯәкиллери оған тереӊ исеним билдирип, алда турған 22-декабрь күнги сайлаӯларда қоллап-қуӯатлаӯларын усыныс етти.