Қанлыкөл районында шайыр менен ушырасыўӨзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 12-январь күнги «Китап өнимлерин баспадан шығарыў ҳәм тарқатыў системасын раўажландырыў, китап оқыў ҳәм китапқумарлық мәдениятын асырыў ҳаққында»ғы бийлигин халыққа үгит-нәсиятлаў бойынша, Қанлыкөл районлық Халық билимлендириў бөлимине қараслы 7-санлы улыўма билим бериў мектебинде, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамының Қанлыкөл районындағы координаторы, Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамы жанындағы Поэзия Кеңеси баслығының орынбасары, «Нөкис Пединституты» газетасының жуўаплы хаткери Абдиқадир Қайпов пенен ушырасыў өткерилди.

Ушырасыў кешесиниң мазмуны, Китапханлық мәдениятын асырыў, жас дөретиўшилерди қоллап-қуўатлаў ҳаққында болып,  шетки  аймақлардағы жаслар арасында китап оқыўға болған қызығыўшылығын асырыў, сондай-ақ, жасларды әдебият тараўына ҳәм миллий мәдениятымыз бенен Ана Ўатанымызға садықлық руўхында тәрбиялаў, олардың дөретиўшилик талантын, қәбийлетин дурыс бағдарлап, жүзеге шығарыўға қаратылған.

Ушырасыў даўамында, көркем-өнер ийеси өзиниң жетискенликлерин айтып өтти ҳәм дөретиўшилигиндеги меҳир мириўбет, дослық, китап, ўатан ҳақкында қосықларынан үзиндилер оқып берди. Соның менен бирге, жаслар арасында әдебиятымыз ҳәм мәдениятымыздың уллы тулғаларының шығармалары, дөретиўшилик мийнетлери менен таныстырыў, олардың санасында миллий урп-әдет ҳәм қәдириятларымызға болған ҳүрмет, итибар сезимлерин кушейтиў ҳәм умытылып баратырған бай руўхый мийрасларымызды угит-нәсиятлаў, жасларды китап пенен дос болыўға сондай-ақ, жәҳән әдебияты дөретиўшилигине болған итибарын асырыў менен бирге қосық жазыў сырлары  бойынша пикирлести.

Сондай-ақ, мектеп оқыўшылары арасынан жас қәлемкешлер тәрепинен жазылған қосықлар оқылып, шайыр А.Қайпов тәрепинен унамлы баҳалар берилди.