Қанлыкөл районы жергиликли бюджетиниң 2020-жылғы параметрлерин тастыйықлаў ҳаққында

Өзбекстан Республикасының 2019-жыл 9-декабрьдеги “2020-жыл ушын Өзбекстан Республикасының Мәмлекетлик бюджети ҳаққында”ғы ЎРҚ-589-санлы Нызамына муўапық, Халық депутатлары Қанлыкөл районлық Кеңеси

ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. Қанлыкөл районы жергиликли бюджетиниң 2020-жылға болжаў параметрлери ҳаққында районлық қаржы бөлими баслығы У.Давлетовтың баянаты мағлыўмат ушын қабыллансын.

2. Қанлыкөл районы жергиликли бюджети дәраматларының 2020-жылғы прогноз көрсеткишлери 1-қосымшаға, республика бюджетинен 2020-жылғы жергиликли бюджет қаржыларын бөлистириўшилерге ажыратылатуғын қәрежетлердиң улыўма шекленген муғдарлары 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын, улыўма мәмлекетлик салықлардан район жергиликли бюджетине ажыратпалар нормативлери 3-қосымшаға муўапық бөлистирилиўи белгиленсин.

3. 2020-жыл ушын район жергиликли бюджетиниң дәраматлары ҳәмде қәрежетлериниң шекленген муғдарлары 4-қосымшаға муўапық мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Район жергиликли бюджетине ажыратылатуғын тәртипке салыўшы бюджетлерара трансфертлер муғдарлары 5-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

5. 2020-жыл Қанлыкөл районы республика бюджети сақлаўлы қоры көлеми 6-қосымшаға муўапық белгиленсин.

6. Қанлыкөл районы жергиликли бюджетинде жол қойылатуғын ең кем қаржылар муғдары 7-қосымшаға муўапық анықластырылғанлығы итибарға алынсын.

7. Нызамның 13-статьясына муўапық айырым салықлар ҳәм төлеў ставкалары белгиленгенлиги мағлыўмат ҳәм әмелде қолланыў ушын қабыл етилсин.

8. Нызамға тийкар 2020-жылда бюджет дәраматлары дизиминде төмендегише тәртип орнатылады:

а) Төмендеги салық түрлери толығы менен район бюджетине өткерилиўи белгиленсин, соннан

-физикалық тәреплерден алынатуғын мал-мүлк салығы;

-физикалық тәреплерден алынатуғын жер салығы;

-физикалық тәреплердиң мүлклерин ижараға бериўден алынатуғын жыллық дәраматлары бойынша декларацияға тийкар ҳәмде жеке тәртиптеги исбилерменлер тәрепинен төленетуғын дәрамат салығы;

-суў ресурсларынан пайдаланғанлығы ушын салық, электр станциялар тәрепинен төленетуғын салықтан тысқары;

-айырым рудалық емес қурылыс материаллары бойынша жер асты байлықларынан пайдаланғанлығы ушын салық, цемент ҳәм ҳәктен тысқары;

-айланба қаржылардан алынатуғын салық;

-бензин, дизель жанылғысы ҳәм газ сатыўдан акциз салығы;

-юридикалық тәреплерден алынатуғын жер салығы;

-физикалық тәреплерден алынатуғын дәрамат салығы;

-юридикалық тәреплерден алынатугын мал-мүлк салығы;

9. Жергиликли бюджетлердиң қәрежетлер дизиминде төмендеги өзгерислер киритилди ҳәмде қаржыландырыў тәртиби төмендегише белгиленсин:

а) Район бюджетлеринен қаржыландырылатуғын улыўма билим бериў мектеплери ҳәмде мектепке шекемги билимлендириў мекемелериниң биринши ҳәм екинши топар қәрежетлери Өзбекстан Республикасы республика бюджетинен,
4-топар қәрежетлери тийислилигинше район бюджетинен қаржыландырылсын.

б) Район бюджетинен:

-пуқаралардың өзин-өзи басқарыў органлары арқалы тайынланатуғын социаллық напақаларды қаржыландырыў;

-мәмлекетлик санитария-эпидемиология бақлаў қала ҳәм районлық орайларын сақлаў қәрежетлерин қаржыландырыў.

10. Район ҳәкимлиги ҳәр шерек жуўмақлары бойынша усы қарардың
5-қосымшасында дәрамат прогноз көрсеткишлерин ҳәкимликлердиң жумыс ис-хәрекетлерине байланыслы болмаған ҳалда 5 пайыздан артық муғдарда орынланбаса ҳәм финанс жылының ақырына шекем усы қаржылардың түсиўи итималлығы болмаса, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесине қәрежетлерди оптималластырыў бойынша усыныслар менен бирге киритилген мүрәжатларына тийкар тәртипке салыўшы бюджетлерара трансфертлер муғдарын асырыў  ямаса қәрежетлерин оптималластырыў усынысларын киритеди.

11. Район ҳәкимлигиниң басламасы менен әмелге асырылатуғын ис-иләжлар ушын талап етилетуғын қаржылар жергиликли бюджетдиң орынланыўы даўамында қәлиплескен қосымша дереклер есабынан әмелге асырылыўы қатаң белгилеп қойылсын.

12. Район бюджетинде қәлиплескен қосымша дереклерден пайдаланыў ҳаққында қарарлар Халық депутатлары районлық Кеңеси тәрепинен, район ҳәкимлиги усынысларына тийкарланып, биринши гезекте социаллық тараў мекемелериниң материаллық-техникалық базасын беккемлеўге жөнелттириў мақсетинде қабыл қылынады.

13. Район ҳәкимлиги тийисли бюджетлерди биринши нәўбетте ис-ҳақы ҳәм оған теңлестирилген төлемлер, азық-аўқат, дәри-дәрмақ ҳәм коммунал хызметлер қәрежетлериниң режелестирилиўин нәзерде тутқан ҳалда қәлиплестирсин.

Бунда, көрсетип өтилген қәрежет түрлерине дурыс қаржы ажыратылғанлығы ҳәм бөлистирилгенлигине қаржы бөлистириўшилердиң жуўапкершилиги асырылсын.

14. Район ҳәкимлиги (А.Абдразаков) жергиликли бюджеттиң қосымша дәраматларын 10 пайызынан кем болмаған (артық болыўы мүмкин) муғдарларда жәмәәтшилик пикири тийкарында белгиленген иләжларды қаржыландырыўға жөнелтирилиўин, веб-сайтларға олардың нәтийжелерин жайластырыўды тәмийинлесин.

Бюджет дәраматлары ҳәм қәрежетлери көрсеткишлериниң орынланыўын тәмийинлеў, салық базасын кеңейтиў ҳәмде экономикалық дәрежесин асырыў бойынша зәрүр ис-иләжлар көрип, бюджет қаржыларынан мақсетли ҳәм нәтийжели пайдаланыўы үстинен қатаң қадағалаўды орнатыў тапсырылсын.

15. Район ҳәкимлиги Нызамның 24-статьясына тийкар Халық депутатлары районлық Кеңесине тийисли рәўиште аймақлық бюджет қаржыларын бөлистириўшилердиң бюджет қаржыларынан нәтийжели ҳәм өз ўақтында пайдаланылыўын ҳәмде ерисилген нәтийжелер бойынша есабат бериўи белгилеп қойылсын.

16. Қанлыкөл районы ҳәкиминиң биринши орынбасары А.Абдразаков, районлық мәмлекетлик салық инспекциясы (И.Айтмуратов), районлық қаржы бөлими (У.Давлетов) пенен биргеликте:

- районның жергиликли бюджет дәраматлар көрсеткишлерин салық түрлери бойынша белгиленген режелерин асырып орынланыўын тәмийинлесин.

- бюджет дәраматлары ҳәм қәрежетлери көрсеткишлериниң орынланыўын тәмийинлеў, салық базасын кеңейтиў ҳәмде экономикалық дәрежесин асырыў бойынша зәрүр ис-иләжлар көрип, бюджет қаржыларынан мақсетли ҳәм нәтийжели пайдаланыўы үстинен қатаң қадағалаўды орнатыўы ушын тийисли мағлыўматлар киритсин.

17.  Халық депутатлары  Қанлыкөл районы Кеңесиниң 2019-жыл 30-январь күнги «Қанлыкөл районының 2019-жылғы бюджет параметрлерин тастыйықлаў ҳаққында»ғы 196/51-05-санлы «Қанлыкөл хабарлары» газетасының 2019-жыл 12-февраль күнги 3 (4897)-санында жәрияланған қарары 2019-жыл 31-декабрден өз күшин жойытқан деп есаплансын.

           18. Усы қарар  «Қанлыкөл хабарлары» газетасында рәсмий жәриялансын ҳәмде ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

           19. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары районлық Кеңесиниң жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы комиссиясына (С.Садыков) жүклетилсин.

 

 

Халық депутатлары Қанлыкөл районлық

Кеңеси баслығының орынбасары                                К.Пирназаров

 

 

 

 

Халық депутатлары Қанлыкөл районлық Кеңесиниң 2019-жыл
18-декабрьдеги

263/62-05-қарарына

1-қосымша

 

Қанлыкөл районы жергиликли бюджети дәраматларының
2020-жылдағы тийкарғы прогноз көрсеткишлери

 

 

 

     млн.сўмда

 

 

 

Т/Р

Дәрамат түрлери

Жәми

 

 

 

 

 

 

I

Ж!МИ

31 320,0

 

 

 

1

Юридикалық тәреплерден алынатуғын пайда салығы

 

 

 

 

2

Бирден-бир салық төлеминен мәмлекет бюджетине ажыратпалар

1 140,0

 

 

 

3

Физикалық тәреплерден алынатуғын дәрамат салығы

19 846,0

 

 

 

4

Исбилерменликтиң айырым түрлери бойынша қатаң белгиленген салық

234,0

 

 

 

5

Қосымша қун салығы

 

 

 

 

6

Акциз салығы, жәми

5 568,0

 

 

 

 

Соннан

0,0

 

 

 

 

 - арақ

2 638,0

 

 

 

 

 - мобил байланыс

1 472,0

 

 

 

 

 - бензин, дизел жанылғысы ҳәм газ реализациясынан салық

1 458,0

 

 

 

6

Юридикалық тәреплердиң мал-мүлкине салынатуғын салық

505,0

 

 

 

7

Физикалық тәреплердиң мал-мүлкине салынатуғын салық

1 124,0

 

 

 

8

Юридикалық тәреплердиң  жер салығы

1 505,0

 

 

 

9

Физикалық тәреплерден алынатуғын жер салығы

1 322,0

 

 

 

10

Жер асты байлықларынан пайдаланғанлығы ушын салық     (руда емес материаллары)

 

 

 

 

11

Суў ресурсларынан пайдаланғанлығы ушын салық

64,0

 

 

 

12

Мәмлекетлик бажы

 

 

 

 

13

Жәриймалар

 

 

 

 

14

Ижара төлеми

12,0

 

 

 

15

Мәмлекетлик шөлкемлердиң сап пайдасынан дәрамат

 

 

 

 

16

Жыйымлар

 

 

 

 

II

Өткерип берилетуғын қаржылар

0,0

 

 

 

III

Трансфертлер

21 289,9

 

 

 

 

ЖӘМИ ДӘРАМАТЛАР

52 609,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Халық депутатлары Қанлыкөл районлық Кеңесиниң 2019-жыл
18-декабрьдеги

263/62-05-қарарына

2-қосымша

 

           

 

 

Қанлыкөл районы республика бюджетинен 2020-жылғы жергиликли бюджет қаржыларын бөлистириўшилерге ажыратылатуғын қәрежетлердиң улыўма шекленген муғдарлары

 

 

 

млн.сўм

 

т/с

Көрсеткишлер

Суммасы

 
 
 

 

Жәми қәрежетлер

52 609,9

 

1

Халық билимлендириў бөлими, бәркамал аўлад, музыка мектеби

2 536,2

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

2 536,2

 

2

Халық билимлендириў бөлимине караслы мектеплер

1 288,8

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

1 288,8

 

3

Мектепке шекемги билимлендириў бөлими

396,6

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

396,6

 

4

Мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери

2 478,5

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

2 478,5

 

5

Ден саўлықты сақлаў мәкемелери

19 855,1

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

19 855,1

 

6

Абаданластырыў басқармасы

3 620,7

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

3 620,7

 

7

Социаллық бийимлестириў орайы

36,2

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

36,2

 

8

Мәденият бөлими

495,9

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

495,9

 

9

Балалар,  жас-өспиримлер спорт мектеби

674,8

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

674,8

 

10

Социаллык напакалар хам компенсация толемлер

9 755,2

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

9 755,2

 

11

Фермер хожалыклары бухгалтерия орайы

583,2

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

583,2

 

12

Ирригация бөлими

1 207,1

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

1 207,1

 

13

Ветеринария ҳәм шарўашылықты раўажландырыў бөлими

401,7

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

401,7

 

14

Мәмлекетлик басқарыў мәкемелери

4 393,0

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

4 393,0

 

15

Өзин-өзи басқарыу уйымлары

1 137,2

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

1 137,2

 

16

Резерв фонд

777,5

 

 

соннан: сақлаў қәрежетлери

777,5

 

17

Финанс бөлими

2 972,1

 

 

соннан:

 

 

 

ис ҳақы ҳәм оған теңлестирилген төлемлерди индексациялаў қаржылары

2 972,1

 

 

бюджетлерара тәртипке салыўшы трансфертлер

 

 

 

объектлерди жойбарлаў, қурыў (реконструкция қылыў) ҳәм 

үскенелер ушын капитал қойылмалар

 

 

2019-жыл 18-декабрь                                                                              263/62-05-санлы