Дағаза!

Перзентиңизге ядта есаплаўды үйретиўимизди қəлейсиз бе? Ондай болса, «Менталь арифметика» курсымызға 7 жастан 16 жасқа шекемги перзентлериңизди ағза етиң.

Курс арқалы;
логика
яд, еслеп қалыў
қысқа мүддетли яд
дыққатты жəмлеў
кɵз алдына келтириў 
күшли бақлаў қəбилети 
фотографик яд 
ойлаў, пикирлеў тезлиги сыяқлы кɵнликпелер үйретиледи.

Мəнзил: Қанлыкɵл районы Жаслар орайы имараты.

Топарларға жазылыў ушын байланыс номер: (99) 774-32-13

Курс ҳаққында толық мағлыўматты www.granta.uz сайты ямаса @mentalnukus телеграмм тармагындағы рəсмий каналы арқалы алыўыңыз мүмкин.

Перзентиңиздиң ашылмаған қырларын раўажландырыўда, жəрдем беремиз!