Ашық мағлыўматлар базасы

1

МӘМЛЕКЕТ ОРГАНЛАРЫ ҲӘМ ШӨЛКЕМЛЕРИНИҢ ЕСАБАТЛАРЫ  

PDF

PDF

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ, МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИ ҲҮЖЖЕТЛЕРИ МЕНЕН САЛЫҚ ҲӘМ БАЖЫХАНА ИМТИЯЗЛАРЫ ҲӘМДЕ ПРЕФЕРЕНЦИЯЛАР, ИНДИВИДУАЛ ИМТИЯЗЛАР БЕРИЛГЕН СУБЪЕКТЛЕР, ОЛАРДЫҢ ЖУЎМАҚЛАЎШЫ (ПАЙДА АЛЫЎШЫ) ФИЗИКАЛЫҚ ШАХСЛАРЫ, ОЛАРДЫҢ ТӨЛЕГЕН САЛЫҚЛАРЫ ҲӘМ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКИШЛЕРИ ТУЎРЫСЫНДАҒЫ ЕСАБАТ

 

XLS
3 МӘМЛЕКЕТЛИК САТЫП АЛЫЎЛАР ТУЎРЫСЫНДАҒЫ МАҒЛЫЎМАТЛАР

 

PDF
4

ЖУЎАПКЕР ШАХСЛАРДЫҢ ХЫЗМЕТ САПАРЛАРЫ

XLS
5 МӘМЛЕКЕТ БЮДЖЕТИ, МАҚСЕТЛИ ҚОРЛАРЫ ҲӘМДЕ БЮДЖЕТ ШӨЛКЕМЛЕРИНИҢ БЮДЖЕТТЕН ТЫСҚАРЫ ҚОРЛАРЫ ЕСАБЫНАН САТЫП АЛЫНЫЎЫ РЕЖЕЛЕСТИРИЛГЕН ТОВАРЛАР PDF
6

МӘМЛЕКЕТЛИК САТЫП АЛЫНҒАН ЗАТЛАРЫ ҲӘМ ИНВЕСТИЦИЯ ЖОЙБАРЛАРЫ ШЕҢБЕРИНДЕ ҲӘМ ДЕ РУХСАТ ЕТИЎ ӨЗГЕШЕЛИГИНЕ ИЙЕ ҲҮЖЖЕТЛЕРДИ БЕРИЎ БОЙЫНША ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛГЕН САТЫП АЛЫНАТУҒЫН ЗАТ КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ҚУРАМЫ ТУЎРЫСЫНДАҒЫ МАҒЛЫЎМАТ

PDF
7

МӘМЛЕКЕТ СЫРЫ БОЛҒАН МАҒЛЫЎМАТЛАРДЫҢ ЯМАСА НЫЗАМ МЕНЕН ҚОРҒАЛАТУҒЫН БАСҚА СЫРДЫҢ ҚӘЎИПСИЗ БОЛЫЎЫН ТӘМИЙИНЛЕГЕН ҲАЛДА ТИЙИСЛИ ӨТКЕРИЛГЕН ҲӘР БИР БАҚЛАЎ ҲӘМ ТЕКСЕРИЎ

Word
8

УСТАВ ФОНДЫНДА 50 ПРОЦЕНТИ ҲӘМ ОННАН АСЛАМЫ МӘМЛЕКЕТ ҚАТНАСЫЎЫНДАҒЫ КӘРХАНАЛАРҒА ТИЙИСЛИ БОЛҒАН ЮРИДИКАЛЫҚ ШАХСЛАР ДИЗИМИ

XLS
9

ӨЗИ АКЦИОНЕР (ҚАТНАСЫЎШЫ,  МАЛ-МҮЛКЛИ) ФУНКТСИЯЛАРЫН ОРЫНЛАЎШЫ МӘМЛЕКЕТ ҚАТНАСЫЎЫНДАҒЫ КӘРХАНАЛАРДЫҢ АТҚАРЫЎ ОРГАНЫ (ДИРЕКТОР,  БАСҚАРЫЎ БАСЛЫҒЫ,  БАСҚАРЫЎ АҒЗАЛАРЫ ) ҲӘМ БАҚЛАЎ КЕҢЕСИ АҒЗАЛАРЫНЫҢ АТЫ ҲӘМ ФАМЫЛЫЯСЫ ТУЎРЫСЫНДАҒЫ МАҒЛЫЎМАТЛАР.

Word
10

МӘМЛЕКЕТЛИК КАРХАНАЛАР, СОНДАЙ-АҚ СОЛ КАРХАНАЛАРҒА ТИЙИСЛИ БОЛҒАН ЮРИДИК ШАХСЛАРДЫҢ ЖЕҢИЛ АВТОМОБИЛЛЕРИ, ХЫЗМЕТУЙЛЕРИ ҲӘМ БАС КӨШПЕС МҮЛКЛЕР ТУЎРЫСЫНДАҒЫ МАҒЛЫЎМАТЛАР

PDF

PDF

11

МӘМЛЕКЕТЛИК КАРХАНАЛАР ТӘРЕПИНЕН ЖЫЛ (ШЕРЕК) ЖУЎМАҒЫ БОЙЫНША ТӨЛЕНГЕН ДИВИДЕНДЛЕР ТУЎРЫСЫНДА МАҒЛЫЎМАТЛАР

Word
12

МӘМЛЕКЕТЛИК КАРХАНАЛАРҒА ЖУМСАЛҒАН МӘМЛЕКЕТ БЮДЖЕТИ ҚӘРЕЖЕТЛЕРИ

PDF
13 МӘМЛЕКЕТ ШӨЛКЕМЛЕРИ ДИЗИМИ (ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛГЕН СӘНЕСИ, ЖОҚАРЫ ТУРЫЎШЫ ОРГАНЫ) ҲӘMДЕ МЕНШИКЛЕСТИРИЛГЕН МӘМЛЕКЕТ МҮЛКИ ОБЪЕКТЛЕРИ ТУЎРЫСЫНДАҒЫ МАҒЛЫЎМАТЛАР Word
14 ТАСТЫЙЫҚЛАНҒАН ЖЫЛЛЫҚ ҚАРЕЖЕТЛЕР СМЕТАСЫ МЕНЕН БИР ҚАТАРДА, ОНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ, СОЛ МЕНЕН БИРГЕ ОБЪЕКТЛЕРДИ ҚУРЫЎ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚЫЛЫЎ ҲӘМ КАПИТАЛ ОҢЛАЎ ИСЛЕРИ, АВТОМОТОТРАНСПОРТ ҚУРАЛЛАРЫН САТЫП АЛЫЎ ҲӘМ САҚЛАЎ ҚӘРЕЖЕТЛЕРИ ТУЎРЫСЫНДАҒЫ МАҒЛЫЎМАТЛАР

 

XLS
15

МӘМЛЕКЕТ ОРГАНЛАРЫ ҲӘМ ШӨЛКЕМЛЕРИНИҢ ХЫЗМЕТ АВТОМОТОТРАНСПОРТ ҚУРАЛЛАРЫ, ХЫЗМЕТУЙЛЕРИ ҲӘМ БАСҚА КӨШПЕС МҮЛКЛЕРИ ТУЎРЫСЫНДАҒЫ МАҒЛЫЎМАТЛАР

PDF

PDF

16

ЛИЦЕНЗИЯ ҲӘМ РУХСАТБЕРИЎ ЎӘКИЛЛИГИНЕ ИЙЕ ҲҮЖЖЕТЛЕРДИ БЕРИЎГЕ ҲӘМДЕ ХАБАРНАМАЛАРДЫ ҚАБЫЛЛАЙТУҒЫН ОРГАНЛАРДЫҢ АЙМАҚЛАР КЕСИМИНДЕ ЖУЎАПКЕР ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ

WORD
17

ТОМЕНДЕГИ ЛИЦЕНЗИЯ ҲӘМ РУХСАТ ЕТИЎ ЎӘКИЛЛИГИНЕ ИЙЕ ҲҮЖЖЕТЛЕР ИЙЕЛЕРИНИҢ АТЫ ҲӘМ ФАМИЛИЯЛАРЫ

WORD
18 ТИЙИСЛИ ЖЕР АСТЫ УЧАСТКАЛАРЫНАН ПАЙДАЛАНЫЎ ҲУҚЫҚЫ УШЫН ЛИЦЕНЗИЯЛАР ИЙЕЛЕРИ PDF
19

ДАРИЯЛАР ТҮБИРЛЕРИНДЕ ҚУМ-ШАҒАЛ МАТЕРИАЛЛАРДЫ ҚАЗЫП АЛЫЎ ИСЛЕРИНЕ АЙРЫҚША ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛИГИ ЖАНЫНДАҒЫ  «ҚЎИПСИЗ ДАРИЯ» МӘМЛЕКЕТЛИК УНИТАР КӘРХАНАСЫ (ХОЖАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИ) ТӘРЕПИНЕН БЕЛГИЛЕНГЕН ТӘРТИПТЕ ШАРТНАМА ТИЙКАРЫНДА ИСЛЕП АТЫРҒАН ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИ

WORD
20

ӨСИМЛИКЛЕР ДУНЪЯСЫ ОБЪЕКТЛЕРИНЕН ПАЙДАЛАНЫЎ УШЫН БЕРИЛГЕН РУХСАТНАМАЛАР ИЙЕЛЕРИ

PDF
21

ΘЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘМЛЕКЕТЛИК ҚОРҒАЛЫЎЫНА АЛЫНҒАН МАТЕРИАЛЛЫҚ МАТЕРИАЛЛЫҚ МИЙРАСЛАР ОБИЕКТЛЕРИ АЙМАҒЫНДА ИСБИЛЕРМЕНЛИК ИСКЕРЛИГИН АЛЫП БАРЫЎ УШЫН БЕРИЛГЕН РУХСАТНАМА ИЙЕЛЕРИ ТУЎРЫСЫНДАҒЫ МАҒЛЫЎМАТЛАР.

WORD
22

МӘМЛЕКЕТЛИК ЖОҚАРЫ ТӘЛИМ МЕКЕМЕЛЕРИНИҢ ДӘРАМАТЛАРЫ,  ҚӘРЕЖЕТЛЕРИ ТУЎРЫСЫНДАҒЫ МАҒЛЫЎМАТЛАР.

Word
23 АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫНА МӨЛШЕРЛЕНБЕГЕН ЖЕР УЧАСТКАЛАРЫНА МҮЛК ЯМАСА ИЖАРА ҲУҚЫҚЫН ЭЛЕКТРОН АУКЦИОН («Е-ИЖРО АУКЦИОН») АРҚАЛЫ САТЫП АЛҒАН ШАХСЛАР ТУЎРЫСЫНДА МАҒЛЫЎМАТЛАР XLS
24

АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫНА МӨЛШЕРЛЕНГЕН ЖЕР УЧАСТКАЛАРЫНА ИЖАРА ҲУҚЫҚЫН БЕРИЎ БОЙЫНША АШЫҚ ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ БОЛҒАН ШАХСЛАР ТУЎРЫСЫНДА МАҒЛЫЎМАТЛАР.

XLS
25 ЖЕРГИЛИКЛИ БЮДЖЕТЛЕРДИҢ ҲӘР ШЕРЕК ЖУЎМАҒЫНДА ҚӘЛИПЛЕСТИРЕТУҒЫН ДӘРАМАТЛАР ҲӘМ ҚӘРЕЖЕТЛЕР СМЕТАСЫ PDF
26

Төмендегилер туўрысындағы мағлыўматлар :

 арнаўлы автоматластырылган фото ҳәм видео атап көрсетиў программалық -техникалық қураллары орнатылған анық мәнзиллер;

 индивидуал тәртипте ҳәр бир программалық - техникалық қуралы белгиленген жол ҳәрекети қағыйдалары бузылыўы түри
Word
27 Социаллық напақа ҳәм материаллық жәрдем алып атырған шахслар ҳаққында мағлыўматлар XLS
28 Турақ-жай шараятларын жақсылаўға мүтәж болған пуқаралардың ипотека кредити бойынша дәслепки төлем ҳәм (ямаса ) процентлердиң бир бөлегин қаплаў ушын Мәмлекет бюджети қаржылары есабынан субсидиялар ажыратыў ҳаққында берген арзалары дизими PDF
29

Мәмлекет органлары ҳәм шөлкемлери жанындағы жәмийетшилик кеңеслери туўрысындағы мағлыўматлар

Word
30 Мәмлекет органлары ҳәм шөлкемлериниң тастыйықланған ярым жыллық ҳәм (ямаса ) жыллық ис режелери PDF
31

Мәмлекет шөлкемлерине турақлы пайдаланыў ушын берилген жер майданлары ҳәм басқа буйым-мүлкти мәмлекет-жеке шериклик тийкарында алған юридикалық ҳәм физикалық шахслар туўрысындағы мағлыўматлар

Word
32

Министрлер Кабинети,  министрлик ҳәм тийисли шөлкемлердиң сыртқы ямаса исенимли басқарыўына берилген мәмлекет үлеси бар болған хожалық жәмийетлери,  исенимли басқарыўшы тәрепинен тартылған туўрыдан-туўры шет ел инвестициялары туўрысындағы мағлыўматлар.

Word
33

Аң аўлаў ҳәм аңшылық хожалықлары туўрысындағы мағлыўматлар

PDF