Каникулда Қанлыкөлге!!!

Ҳүрметли Қарақалпақстанлылар ҳәм республикамыз мийманлары!

Қарақалпақстан Республикасы Қанлыкөл районында 30-июнь сәнесинен баслап туризм мәўсиминиң ашылғанлығын хабарлаймыз.

Егер, жазғы дем алыс ўақтыңызды ата-аналарыңыз, шаңарақ ағзаларыңыз ҳәмде перзентлериңиз ямаса досларыныз бенен гөззал тәбият қушағында, көл бойында, мазмунлы ҳәм кеўилли өткермекши болсаңыз, Сизди пайтахттан 80 км аралықта, «Нөкис-Қоңырат-Мойнақ» автожолы бойында жайласқан Қанлыкөл районына шақырамыз!!!

Егер Сиз республикамызда бирден-бир «90-жыллар музейи» ҳәм «Китаплар естелиги», барлық қолайлықларға ийе миллий қара үйлер, жылқыларға минип гөззал, жанлы тәбият қушағында саяхатқа шығыў, миллий ҳәм туўысқан халықлар тағамлары менен жанлы ҳаўазда қосык атқарыўшылығы, жети ғәзийнениң бири болған балық, тәбийий таза пал, экологиялық таза мийўе-палыз ҳәм бақша өнимлеринен дәм татыўды қәлесеңиз, Сизди Қанлыкөлге мирәт етемиз!

 

«90-жыллар музейи»

Музейдеги экспонатлар, халқымыз тәрепинен  ғәрезсизлигимизден алдыңғы ҳәмде кейинги дәўирлерде пайдаланылған электро техникалық әсбаплардан 700 ден аслам экспонатқа ийе (телевизор, компьютер, калькулятор, магнитофон, фотоаппаратлар, аудио ҳәм видео аппатуралар, кассеталар, пул купюралары менен тийинлар, телефонлар, авторучкалар ҳ.т.б), сондай-ақ, бул жерде «90-жыллар почтасы» хызмети жолға қойылған болып, Сиз арнаўлы «Қанлыкөл» белгиси түсирилген открыткаларда жақынларыңызға хат жоллаўыңыз мүмкин.

Бул музейде тамашагөйлер ушын балалық, жаслық  дәўирлерин еске алыў, жаслар ушын ғәрезсизлигимиздиң дәслепки жылларында пайдаланылған электро-техника ҳәм турмыслық буйымлар менен танысыў, ғәрезсизлик жылларында жүз берген жаңаланыў ҳәм раўажланыўлар менен салыстырыў имканияты айрықша тәсир қалдырады.

«Arba» этнокафеси

Бул этнокафе «Наўрыз» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы А-380 «Гузор-Бухара-Нөкис-Бейнеу» автомагистралы бойында жайласқан.

Дем алыў орайында барлық колайлылықларға ийе, қарақалпақ, түркмен, қазақ халықлары миллий қара үйлери ҳам өзбек халқының миллий тапчанларында дем алыў ушын имканиятлар жаратылған. Сондай-ақ, мийманлар ушын театрластырылған киши тамашалар, жанлы ҳаўазда туўысқан халықлардың дәстүрий ҳәм заманагөй қосықлары атқарылып, шебер аспазлар тәрепинен туўысқан халықлар тағамлары ҳәм басқада заманагөй аўқатлар таярланады.

Бул жердеги «Сувенирлер дуканша»сында «Арал теңизи аймағы ҳаўасы» сыяқлы ҳәм тағы басқада өзгеше, қол мийнети менен таярланған ҳәр қыйлы сувенирлерди естелик сыпатында сатып алыўыңыз мүмкин.

«AlimSeyis» жылқышылыққа қәнийгелестирилген фермер хожалығы

Фермер  хожалығы усы жылда шөлкемлестирилип, бүгинги күнде жәми 100 басқа жақын жылқылар бағылып келинбекте. Ата-бабалары бир әсирден берли жыылқышылық пенен шуғылланып киятырған бул хожалықта инглиз, қарабайыр, ахалтеке сыяқлы нәсилдар 20 дан аслам атлар республикамыздың ҳәм районлардын тойлары ҳәм ат шабысы жарысларында сыйлы орынларды ийелепкиятырған әжайып жылқышы ҳәм сейислер әўлады менен танысыўыңыз мүмкин.

Ҳәзирги күнде жылқылар көбейтилип, нәсил алыў ҳәм де 5 га майданда мийўе бағын жаратыў, сондай-ақ түйешиликти раўажландырып, келешекте халқымызды шубат ҳәм қымыз өнимлери менен тәмийинлеў жумыслары әмелге асырылмақта.

Бул орында мийманларға қолайлы дем алыў орынлары, қара уйлер, миллий тағамлар, тәжирийбели жол баслаўшылар менен биргеликте жылқы минип, гөззал табият қушағында саяхат етип, досларыңыз бенен гүлхан әтирапында қосықлар айтып, дем алыў ушын имканиятлар жаратылған.

«Китаплар естелиги» монументи

Район орайында, «Бахытлы» дем алыў паркинде Өзбекстан Республикасында бирден-бир болған «Китаплар естелиги» монументи жайласқан. Бул жерде ҳәр күни халқымыз ҳәм жаслар келип, колайлы орынлықларда китап оқып, дем алыўы мүмкин. Сондай-ақ, халқымыз, әсиресе оқыўшы ҳәм абитуриент жаслар арасында китап оқыўға, билим алыўға қызығыўшылық артып, келешекке деген исеним арттыратуғын орын  деген түсиниклер қәлиплеспекте.

Жақында және бир өзгеше естелик бой тикледи.
Естелик … «Билимсиз ҳәм ериншек инсанның жәмийеттеги орны» деп аталады. Бунда, жүзеге келген азы-кем қыйыншылықлар алдында бас ийип,  ҳеш қандай мақсетке умтылмайтуғын, китап оқымайтуғын, мийнет ислеўди қәлемейтуғын, бийпәрўа инсанлардың халқымыз арасында ҳәм жәмийетимиздеги «ийелеген» орны сәўлеленген. Бундай инсанның орны тек ғана …«бослық».

Бул өзгеше естелик халқымыз, жасларымыз ҳәм балаларымыз арасында да үлкен қызығыўшылық оятпақта. Естелик орнатыўдан баслы мақсет - халқымызды, әсиресе жасларымызды китап оқыўға, билим алыўға, өмирде ушырасқан қыйыншылықларды мәрдана жеңип өтиўге, мийнет етиў арқалы халқымыз арасында ҳәм жәмийетимизде өзиниң ылайықлы орнын табыўға умтылыў ушын руўхландырыўдан ибарат.

Пал ҳәррешилиги бағдары

Район аймағында пал ҳәррешиликке қәнийгелестирилген бир қаншафермер хожалықлары болып, бул жерде өзлериңиз ҳәм перзентлериңиз бенен биргеликте пал өнимлерин жетистириў усыллары,пал ҳәррелерин бағыў, палды жыйнаў технологиялары менен танысыў, инсан ден-саўлығы ушын оғада пайдалы болған пал жетистириўди өз көзи менен көриў ҳәм тәбийий таза пал өнимлеринен дәм татыў ҳәм арзан баҳаларда сатып алыўыңыз мүмкин.

Санаат кәрханалары бағдары

«Kanteksinvest» ЖШЖ жип ийириў фабрикасында қурылыс ислери менен бүгинги күнде 350 адам бәнт. Келешекте бул фабрикадан жылына 27-30 миллион АҚШ доллары пайда алыў режелестирилген.

«Internationalconstructionmachinery» ЖШЖ гүнжини қайта ислеп, гүнжи майын ислеп шығарыў ҳәм экспортқа шығарыў менен шуғылланады.

Бул жерде айына 400 тонна гүнжи қабыл етилип, оннан 100 тонна гүнжи майын ислеп шығарыў ҳәм келешекте150 адамды жумыс пенен тәмийинлеў режелестирилген.

Агротуризм бағдары

Бул бағдарда дийханларымыз тәрепинен аўыл хожалығы өнимлери, перзентлериңиз ушын күнделикли кийим, нан, мийўе-палыз, бақша ҳәм басқада азық-аўқат өнимлери ҳәм тутыныў товарлары ушын тийкарғы шийки зат -  пахта, бийдай жетистириў агротехнологиясы менен өз көзиңиз бенен көрип танысыў ҳәм онда тиккелей қатнасыў егер, жазғы дем алыс ўақтында писикшилик мапазында келсеңиз тәбийий ҳәм экологиялық таза мийўе-палыз ҳәм бақша өнимлеринен дәм татып, арзан баҳаларда сатып алыўыңыз мүмкин.

 

Жоқарыда атап өтилген объектлерге экотур шөлкемлестириледи.

Бәршеңизди Қанлыкөлде мийман болыўға мирәт етемиз!!!

Байланыс ушын телефонлар: +998907241787

Телеграмм: Каникулда Канликолге